جستجو

ساخت کارت با افکت Blur در حالت هاور در المنتور

کدهای استفاده شده در ویدیو

/*Blur Zoom Hover Effect*/
selector{
  --zoom-in: 1.2;
  --zoom-out: 0.9;
  --hover-background: #8A00D4;
}
selector{
  transition: all .5;
}
selector:hover .card-box{
  filter: blur(5px);
  transform: scale(var(--zoom-out));
}
.card-box{
  transform: scale(1);
  transition: all .5s;
}
.card-box:hover{
  transform: scale(var(--zoom-in)) !important;
  z-index: 2;
  filter: blur(0px) !important;
}
selector .elementor-widget-wrap{
  transition: all .5s;
}
selector .card-box:hover .elementor-widget-wrap{
  background: var(--hover-background) !important;
}

مطالب آموزشی ویدیویی بیشتر