جستجو

ساخت افکت هاور جذاب برای تصاویر در وردپرس با المنتور

این افکت در وردپرس و با المنتور ساخته شده است. دقت داشته باشید که عملیات پیاده‌سازی با فلکس باکس بوده و باید حتما المنتورتون رو آپدیت نمایید تا بتوانید از این قابلیت استفاده نمایید. در ادامه تو بخش کد که در آموزش استفاده شده است را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید استفاده نمایید.

ویدیوی آموزشی

کدهای استفاده شده در ویدیو

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script>var $ = jQuery,
    defaultValue = {
      repeat: 4,
      speed: 200,
      squeeze: false
    }$(document).ready(function () {
      $('.repeat-image').each(function () {
        var $this = $(this),
          repeat = $this.css('--repeat') ? $this.css('--repeat').trim() : defaultValue.repeat,
          background = $this.find('img').eq(0).attr('src'),
          speed = $this.css('--speed') ? $this.css('--speed') : defaultValue.speed,
          squeeze = $this.css('--squeeze'),
          pause = []if (squeeze) {
            if (squeeze.trim() == 'x') {
              squeeze = 'x'
            } else if (squeeze.trim() == 'y') {
              squeeze = 'y'
            } else {
              squeeze = false
            }
          } else {
          squeeze = defaultValue.squeeze
        } pause[0] = 2
        for (var i = 0; i < repeat; i++) {
          $this.find('img').eq(0).after('<span class="repeated-image"></span>')
          pause[i + 1] = 1
        }
        $this.find('.repeated-image').eq(i - 1).after('<span class="repeated-image-last"></span>')var images = $this.find('.repeated-image'),
          len = images.length$this.find('.repeated-image').css('background-image', 'url(' + background + ')')
        $this.find('.repeated-image-last').css('background-image', 'url(' + background + ')')var animation = [],
          index = len,
          entranceIndex$this.hover(function () {
            $this.find('.repeated-image-last').addClass('hide')
            entranceIndex = index--
            images.each(function (i) {
              clearTimeout(animation[i])
            })
            images.each(function (i) {
              var $this2 = $(this)
              if (i > index) return
              animation[i] = setTimeout(function () {
                $({ n: pause[i + 1] }).animate({ n: 0 }, {
                  duration: 500,
                  step: function (now, fx) {
                    var x = squeeze == 'x' ? 1 : now,
                      y = squeeze == 'y' ? 1 : now
                    $this2.css('transform', 'scaleX(' + x + ') scaleY(' + y + ')')
                    pause[i + 1] = now
                  }
                }, 'linear')
                if (index == 0) {
                  $({ n: pause[i] }).animate({ n: 1 }, {
                    duration: 500,
                    step: function (now, fx) {
                      var x = squeeze == 'x' ? 1 : now,
                        y = squeeze == 'y' ? 1 : now
                      $this.find('img').eq(0).css('transform', 'scaleX(' + x + ') scaleY(' + y + ')')
                      pause[i] = now
                    }
                  }, 'linear')
                }
                index--
              }, speed * (entranceIndex - i - 1))
            })
          }, function () {
            entranceIndex = index++
            images.each(function (i) {
              clearTimeout(animation[i])
            })
            images.each(function (i) {
              var $this2 = $(this)
              if (i < index) return
              animation[i] = setTimeout(function () {
                $({ n: pause[i + 1] }).animate({ n: 1 }, {
                  duration: 500,
                  step: function (now, fx) {
                    var x = squeeze == 'x' ? 1 : now,
                      y = squeeze == 'y' ? 1 : now
                    $this2.css('transform', 'scaleX(' + x + ') scaleY(' + y + ')')
                    pause[i + 1] = now
                  }
                }, 'linear')
                if (index == 0) {
                  $({ n: pause[i] }).animate({ n: 2 }, {
                    duration: 500,
                    step: function (now, fx) {
                      var x = squeeze == 'x' ? 1 : now,
                        y = squeeze == 'y' ? 1 : now
                      $this.find('img').eq(0).css('transform', 'scaleX(' + x + ') scaleY(' + y + ')')
                      pause[i] = now
                    }
                  }, 'linear')
                }
                index++
              }, speed * (i - entranceIndex - 1))
            })
          })
      })
    })function imageIssueFix() {
      $('.repeated-image-last').removeClass('hide')
    } $(window).on('load resize', function () {
      $('.repeat-image').each(function () {
        var radius = $(this).find('img').eq(0).css('border-radius')
        $(this).css('--radius', radius)
      })
      imageIssueFix()
    })$(window).focus(function () {
      imageIssueFix()
    })
  $(window).blur(function () {
    imageIssueFix()
  })
</script>

مطالب آموزشی ویدیویی بیشتر